Reklamační řád

Čl. I Obecná ustanovení

Tento reklamační řád společnosti A2E, sro (dále jen “Reklamační řád”) je vydán podle § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II Předmět

Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z odpovědnosti za vadu zboží, na které byla poskytnuta záruka a který si zakoupil spotřebitel podle zvláštního předpisu (1).

Čl. III Definice

Pro účely reklamačního řádu se rozumí

a) prodávající: A2E, s.r.o. SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika, IČ: 51134403, DIČ: SK2120732075;

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 69786 / L,

b) spotřebitel: osoba podle zvláštního předpisu (2),

c) produkt: výrobek, zboží, součást zboží nebo služba, který je dodavatel oprávněn poskytovat podle zvláštního předpisu (3) v souladu se zápisem předmětu

činnosti v obchodním rejstříku (dále jen “zboží”),

d) místem uplatnění reklamace: prostory určené prodávajícím podle písmene a),

e) reklamačním protokol: dokument, kterým spotřebitel uplatňuje právo z odpovědnosti za vadu zboží.

Čl. IV Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží, které si zakoupil:

a) má požadovanou kvalitu, rozměry a užitné vlastnosti udané prodávajícím nebo výrobcem a že jeho používání bylo schváleno podle zvláštního předpisu (4),

b) je bez vad,

c) prodal za cenu uvedenou v ceníku nebo na základě dohodnuté ceny,

d) odpovídá zdravotním a hygienickým podmínkám, které stanoví zvláštní předpisy.

2. Prodávající dále odpovídá spotřebiteli za vady zboží, které:

a) existovaly při jeho převzetí,

b) vznikly v průběhu záruční doby, kterou poskytl prodávající nebo výrobce zboží ve svém záručním listu potvrzený prodávajícím nebo vyplývá z doby uvedené v tomto reklamačním řádu.

3. Při prodeji zboží je prodávající povinen vydat spotřebiteli doklad prokazující jeho zakoupení.

Čl. V 

1. Prodávající neodpovídá spotřebiteli za vady zboží, které:

a) nelze považovat za vady, na které se nevztahuje záruka podle čl. VIII,

b) vznikly po uplynutí záruční doby nebo které spotřebitel uplatnil až po jejím uplynutí.

2. Prodávající neodpovídá za vadu zboží, pokud spotřebitel neví hodnověrně prokázat jeho zakoupení od prodávajícího.

Čl. VI Reklamace zboží

1. Spotřebitel má právo vytknout vady zboží zjištěné na jím zakoupeném zboží. Toto právo se nevztahuje na zboží, za které prodávající neodpovídá.

2. Vadu zboží je spotřebitel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, poté co měl možnost prohlédnout si zboží, nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Pokud spotřebitel v této lhůtě vadu nevytkne, jeho právo zaniká.

3. Pokud jde o vadu zboží, která neexistovala v době jeho převzetí spotřebitelem a vyskytla se až po šesti měsících ode dne převzetí zboží, spotřebitel je oprávněn vytknout vadu zboží ode dne jejího zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

4. Pokud spotřebitel nevytkne vadu zboží do uplynutí záruční doby, jeho právo zaniká.

Na reklamaci zboží, která byla provedena až po uplynutí záruční doby prodávající nepřihlíží.

5. Prodávající je povinen sepsat o vymknutí vady reklamační protokol, který obsahuje zejména kdo, kdy a kde vytkl vadu zboží, její popis a způsob vyřízení. Pro zjednodušení administrativních kroků můžete použít tento reklamační formulář.

Čl. VII Záruka zboží

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v době čtyřiadvacet měsíců nebo podle zvláštního předpisu (1).

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího.

3. Při výměně zboží za nové zboží v rámci reklamace začne běžet nová záruční doba ode dne převzetí nového zboží.

Čl. VIII Vyloučení záruky zboží

1. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které po jejich převzetí:

a) způsobil spotřebitel nebo jiná osoba poškozením zboží nebo neodbornou manipulací nebo vznikly nezávisle na jejich řízení vis major,

b) vznikly nesprávným způsobem používání, nedovoleným používáním nebo používáním pro jiné účely než je zboží určeno,

c) evidentně mechanicky nebo jinak zničeného nebo zjevně poškozeného nebo znečištěného zboží cizí látkou, ze kterého je nesporně zřejmé, že jejich zničení, poškození nebo znečištění nemohl způsobit spotřebitel,

d) vznikly jako následek:

1. svévolných úprav nebo oprav prováděných jinak než v rámci reklamačního řízení záruční opravou podle tohoto reklamačního řádu,

2. jiných neodborných zásahů nebo jakýmkoli jiným jeho zacházením, které je v rozporu se záručními podmínkami,

3. nesprávného skladování, uschování nebo odkládání zboží v nevhodném prostředí.

Čl. IX Postup při uplatnění odpovědnosti za vadu zboží

1.Spotrebiteľ je oprávněn uplatnit odpovědnost za vadu zboží (dále jen “reklamace”) v místě uplatnění reklamace. Reklamace je uplatněna dnem úplného a řádného sepsání protokolu o reklamaci a doložením všech příslušných dokladů.

Jak můžete reklamovat zboží?

Poštou nebo přepravní společností

Zboží připravte a bezpečně zabalte.

Přiložte průvodní dopis s popisem závady, případně použijte tento reklamační formulář.

Přiložte kopii nákupního dokladu a vaši zpětnou adresu.

Číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN pro případ vrácení peněz.

Odevzdejte zboží na poštu nebo přepravní společnost.

Zboží zasílejte na adresu:

A2E, s.r.o.

A. Nográdyho 24

960 01 Zvolen

Slovenská republika

Osobně v našich prostorách

Zboží připravte a doneste na adresu:

A2E, s.r.o.

A. Nográdyho 24

960 01 Zvolen

Slovenská republika

2. Spotřebitel je povinen při reklamaci zboží předložit vadné zboží a doložit doklady, které osvědčují nákup zboží od prodávajícího, zejména doklad o zakoupení, dodací list, fakturu nebo jiný věrohodný doklad. Pokud spotřebitel spolu se zbožím nepředloží doklad podle předchozí věty, prodávající je oprávněn sepsat protokol o reklamaci, ovšem upozorní spotřebitele, že reklamační řízení nezačne, dokud nebudou splněny formální náležitosti reklamace. Na odstranění formálních

nedostatků určí prodávající lhůtu, která nesmí být kratší než tři dny.

3. Pokud spotřebitel neodstraní nedostatky podle odstavce 2. prodávající reklamační řízení zastaví.

4. Pokud spotřebitel uschoval u prodávajícího reklamované zboží, prodávající ho vyzve, aby toto zboží do sedmi dnů vyzvedl, jinak ho zašle spotřebiteli na jeho náklady.

Čl. X

1. Reklamaci přijímá zaměstnanec prodávajícího, který je určen k přijímání reklamaci spotřebitele (dále jen “odpovědná osoba”). Při uplatnění reklamace odpovědná osoba je povinna sepsat protokol o reklamaci, který po sepsání spotřebitel potvrdí. Jedno vyhotovení protokolu o reklamaci prodávající vydá spotřebiteli.

2. Pro účely podle odstavce 1 je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele podle zvláštního předpisu (5).

Čl. XI

1. Pokud jde o zřejmou vadu zboží a na její posouzení netřeba zvlášť vypracovat posudek, prodávající je povinen vadu zboží podle možností odstranit bez zbytečného odkladu.

2. Pokud zboží při reklamaci třeba zvlášť posoudit, lhůta na její vyřízení nemůže přesáhnout 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba, kterou zavinil spotřebitel svým jednáním nebo svou nespolupracuje.

Čl. XII

1. Spotřebitel je oprávněn žádat aby:

a) jde-li o odstranitelnou vadu zboží:

1. prodávající ji odstranil podle možností bez zbytečného odkladu nejpozději však do uplynutí zákonem stanovené lhůty a na své náklady,

2. prodávající vadné zboží vyměnil, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží a závažnost vady,

b) jde-li o neodstranitelnou vadu zboží

1. prodávající vyměnil vadné zboží za bezvadné nebo odstoupil od kupní smlouvy, pokud vadu nelze odstranit a tato vada brání řádnému užívání zboží,

2. prodávající poskytl přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, pokud jde o vadu, která nebrání řádnému užívání zboží,

c) pokud jde o opakující se vady

– prodávající vyměnil vadné zboží za bezvadné nebo odstoupil od kupní smlouvy, jestliže vadu sice lze odstranit avšak tato vada brání řádnému užívání zboží vzhledem k vyskytnutí téže vady po jí alespoň dvou předchozích záručních opravách nebo pro větší počet vad, které se na zboží současně vyskytly, přičemž každá z vad brání řádnému užívání věci.

Čl. XIII

1. Jestliže spotřebiteli vznikne povinnost převzít zboží od prodejce a spotřebitel ho nepřevezme ve lhůtě, kterou mu na to prodávající určil, prodávající je oprávněn účtovat skladné za zboží v částce 3,00 EUR za každý i započatý den uskladnění. Lhůta pro převzetí zboží určena prodejcem nesmí být kratší než deset dní.

2. Pokud spotřebitel nepřevezme zboží ani po opětovné výzvě, prodávajícímu vznikne právo zboží držet, užívat jej, nakládat s ním a požívat jeho plody nebo zaslat ho spotřebiteli na jeho náklady.

Čl. XIV

Pokud prodávající odstranil vadu zboží, nebo vadné zboží vyměnil za bezvadný podle tohoto reklamačního řádu, považuje se reklamace za vyřízenou. Vyřízení reklamace se zaznamená do reklamačního protokolu. Při vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli jedno vyhotovení reklamačního protokolu s příslušným záznamem.

Čl. XV

1. Ve věcech, které neupravuje tento reklamační řád se postupuje podle zvláštních předpisů (6).

2. Tento reklamační řád se vztahuje na opravu zboží přiměřeně.

Čl. XVI

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 26.1.2021.

—————————————————

(1) Např. Občanský zákoník, Obchodní zákoník České Republiky

(2) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

(3) Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(4) Zákon č. 264/1999 Sb. o technických požadavcích na výrobky a posuzování shody ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(5) Zákon č. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů

(6) Zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele o změně zákona č. 372/1990 Sb.

o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník